GEGEVENSBESCHERMING

Wat is een persoonsgegeven? 

De persoonsgegevens worden gedefinieerd als iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon (‘betrokken persoon’), zoals een adres, een telefoonnummer, een e-mailadres, een geboortedatum, het geslacht, gegevens met betrekking tot de gezondheid of de geografische locatie (‘persoonsgegevens’).

1. Vertrouwelijkheidsverklaring met betrekking tot online formulieren in de openbare ruimte van de site labolife.com

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij de gebruikers van deze website dat de persoonlijke gegevens die worden verzameld via de formulieren op hun pagina’s, geïntegreerd zullen worden in het verwerkingssysteem onder de verantwoordelijkheid van DIMI S.L. met CIF B07958358 en met maatschappelijke zetel te Avda. des Raiguer 7, 07330 Consell (Balearen, Spanje) om uw vragen te beantwoorden en/of u informatie te sturen met betrekking tot Labo’Life en micro-immunotherapie, volgens uw verzoek. In overeenstemming met de geldende regelgeving, informeert DIMI S.L. dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven vermelde bepalingen.

Wij informeren u dat uw gegevens zullen worden overgedragen aan de bedrijven van de groep waartoe DIMI SL (Labo’Life Belgium, Labo’Life France, Labo’Life España, Labo’Life Italia) behoort, om uw vragen en/of verzoeken te kunnen beantwoorden op de meest passende wijze.

1. 1. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

DIMI SL informeert dat zij zal overgaan tot de verwerking van gegevens op een wettige, eerlijke, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en bijgewerkte wijze. DIMI SL verbindt zich er dan ook toe alle redelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze verwijderd of gerectificeerd worden indien ze onjuist zijn.

1.2. Uw rechten

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake Bescherming Persoonsgegevens, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en oppositie uitoefenen alsmede de toestemming die wordt gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens,  door uw verzoek naar het hierboven vermelde postadres te verzenden of via e-mail gdpr@labolife.com.

Wij informeren u tevens dat u contact kunt opnemen met de Data Protection Delegate van DIMI SL door te schrijven naar het e-mail adres dpo.cliente@conversia.es of per telefoon 902 87 71 92.

Eveneens en in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli 2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE in het Spanje), vragen wij via onze formulieren, overeenkomstig artikel 21, om uw uitdrukkelijke toestemming om andere informatie over onze producten en/of informatie betreffende Labo'Life en micro-immunotherapie waarvan wij beschouwen dat ze voor u van belang kunnen zijn, toe te sturen per email of andere gelijkwaardige elektronische communicatie. We informeren u dat u ten allen tijde de toestemming voor het ontvangen van dergelijke communicaties kunt intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: gdpr@labolife.com.

U kunt contact opnemen met de bevoegde Controle Autoriteit om het bezwaar dat u opportuun acht, in te dienen.

2. Privacyverklaring met betrekking tot rubriek 2LMED op het professionele gedeelte van de website labolife.com

2.1 Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Overeenkomstig de Europese verordening inzake gegevensbescherming (AVG) is Labo'Life Belgium, met maatschappelijke zetel te Wettenschappelijk park van de provincie Namen Crealys, Rue Camille Hubert, 11 - 5032 LES ISNES (GLEMBLOUX) (België), de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in rubriek 2LMED op het professionele gedeelte van de website labolife.com. Dit wil zeggen dat het bedrijf verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens en hun verwerking.

Labo’Life Belgium garandeert de privacy van de gebruikers van de service 2LMED op de website, en verbindt zich ertoe hun persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met alle geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, inclusief en zonder beperking tot de Algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG).

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Labo’Life Belgium de persoonlijke gegevens voor de service 2LMED verzamelt, gebruikt, uitwisselt en bewaart.

2.2 Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Identiteitsgegevens zoals de achternaam en de voornaam. 

 • Contactgegevens zoals het e-mailadres, het thuis- of kantooradres, het telefoonnummer en het faxnummer. 

 • Professionele gegevens:

  • In het geval van gezondheidswerkers: hun titel, hun specialisatie en hun lidmaatschap van de medische raad.

 • Gegevens met betrekking tot de toestellen zoals het IP-adres, de versie en het type browser, de versies en de types browserplug-ins, het besturingssysteem en het gebruikersplatform. 

 • Gebruiksgegevens zoals informatie over het gebruik van de website.

2.3 Doel en wettelijke basis voor de verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens

Doel

Wettelijke basis

Opslag 

Antwoord aan een gezondheidswerker die contact met ons heeft opgenomen via de service 2LMED op de website 

Legitiem belang van LABO’LIFE BELGIUM

De duur van de verwerking

2.4 Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen worden uitgewisseld met: 

 • De werknemers van Labo’Life Belgium.

 • Onderaannemers van Labo’Life Belgium.

Labo’Life Belgium besteedt, net zoals vele andere bedrijven, bepaalde bedrijfsactiviteiten uit aan toeleveranciers. 

2.5 Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de EER. 

2.6 Beveiliging van uw persoonsgegevens

Labo’Life Belgium neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van databescherming te garanderen en het risico voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen te beperken, met inbegrip van maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking en niet opzettelijke of illegale toegang.

2.7 Uw rechten

Als betrokken persoon heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang: u heeft het recht om te weten of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, om meer informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft ook recht op een kopie van de informatie die we over u bewaren.

 • Recht op correctie: u heeft het recht om ons te vragen de informatie die we over u bijhouden te corrigeren, met name door deze geheel of gedeeltelijk aan te vullen of recht te zetten.

 • Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"): u heeft het recht om ons te vragen de informatie die we over u bijhouden uit onze systemen te verwijderen.

 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt ons verzoeken om bepaalde gegevens niet te verwerken. U kunt deze gegevens ‘vergrendelen’.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens opvragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

 • Recht van verzet: u kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze rechten zijn niet absoluut toepasselijk. De verzoeken tot uitoefening van de rechten worden geval per geval beoordeeld door de functionaris voor gegevensbescherming van Labo’Life Belgium. 

2.7.1 Functionaris voor gegevensbescherming 

Overeenkomstig de Europese verordening inzake gegevensbescherming heeft Labo’Life Belgium een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. 

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: 

+32 2 896 55 53 of +33 9 70 70 20 09

labolife.dpo@mydata-trust.info

Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die te allen tijde en zonder enige rechtvaardiging weer intrekken.

Als u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u zich tot de functionaris voor gegevensbescherming van Labo'Life Belgium richten of kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: gdpr@labolife.com.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar uw gewone verblijfplaats of werkplaats zich bevindt, of de vermeende overtreding is begaan, als u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet zijn verwerkt overeenkomstig de AVG. 

Klik op deze link voor de contactgegevens van de verschillende Europese gegevensbeschermingsautoriteiten:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Deze privacyverklaring is van kracht sinds 18 maart 2020.