Gegevensbeschermingsbeleid

Algemeen

LABO’LIFE BELGIUM SRL en LABO’LIFE ESPAÑA SAU (hierna “LABO’LIFE”, “Wij” of “Onze”) zijn bedrijven die tot dezelfde groep behoren en die zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van bezoekers en gebruikers van hun website te waarborgen en hun persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG).

Deze privacyverklaring legt uit hoe LABO’LIFE persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”), zoals een adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gezondheidsgerelateerde gegevens of geografische locatie (“persoonsgegevens”).

Gegevensbeheerder

In het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) is de gegevensbeheerder, dat wil zeggen het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens en de verwerking van deze gegevens controleert:

Voor alle landen behalve Spanje en Italië: LABO’LIFE BELGIUM, met maatschappelijke zetel: Parc Scientifique de Namur Crealys – Rue Camille Hubert, 11 – 5032 Les Isnes, GEMBLOUX, België.

Voor Spanje en Italië: LABO’LIFE ESPAÑA, met maatschappelijke zetel: Avenida des Raiguer 7, 07330 Consell, Balearen.

Functionaris voor gegevensbescherming/controller

In het kader van de AVG heeft LABO’LIFE de volgende functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking aangesteld:

Hierna vindt u de contactgegevens van onze DPO voor alle landen behalve Spanje en Italië:

+32 2 896 55 53 or +33 9 70 70 20 09

labolifebe.dpo@mydata-trust.info

Hierna vindt u de contactgegevens van onze gegevensbeheerder voor Spanje en Italië:

gdpr@labolife.com

Persoonsgegevens die we verwerken

 • Identiteitsgegevens, inclusief voornaam en familienaam.
 • Contactgegevens, inclusief e-mailadres, privé- of zakelijk adres, telefoonnummer en faxnummer.
 • Zakelijke gegevens:
  • van professionele zorgverleners, inclusief kwalificaties van het hoger onderwijs, specialismen en registratienummer van de medische vereniging.
  • van aanvragers, inclusief cv’s en type aanvrager (student).
 • Gebruiks- en apparaatgerelateerde gegevens, inclusief informatie over hoe u de website van LABO’LIFE gebruikt, IP-adres, browsertype en -versie, browser plug-in types en -versies, besturingssysteem en gebruikersplatform (cookies).

Doelstellingen en wettelijke grondslagen voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens

Doelstelling

Wettelijke basis

Bewaring

Reactie op een websitebezoeker (patiënt, zorgverlener, enz.) die via onze website contact met ons heeft opgenomen

Het legitieme belang van LABO’LIFE

Tijd die nodig is voor gegevensverwerking

Verzameling van gegevens van professionele zorgverleners om te worden geregistreerd in het professionele gedeelte van de website

Het legitieme belang van LABO’LIFE

Tijd die nodig is voor gegevensverwerking

Verzameling van gegevens van aanvragers die zich bij het LABO’LIFE-team willen aansluiten

Het legitieme belang van LABO’LIFE

Tijd die nodig is voor gegevensverwerking

Verzameling van persoonsgegevens met het oog op de verbetering van onze website

Toestemming bezoekers website

13 maanden

Antwoord aan een gezondheidsmedewerker, die contact met ons opneemt via 2LMED op onze website

Het legitieme belang van LABO’LIFE

Tijd die nodig is voor gegevensverwerking

Overdracht van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar:

 • LABO’LIFE werknemers.
 • LABO’LIFE onderaannemers.

LABO’LIFE huurt, zoals veel bedrijven, soms andere bedrijven in om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren.

Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats buiten de EER.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

LABO’LIFE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat is aangepast aan het risico van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, met inbegrip van maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, accidentele of onwettige bekendmaking of toegang tot persoonsgegevens.

Uw rechten

Als betrokkene kunt u verzoeken om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Recht van toegang: u heeft het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet zijn verwerkt en, in voorkomend geval, nauwkeurige informatie over de verwerking van uw gegevens. U hebt ook het recht om een kopie op te vragen van de informatie die we over u hebben.
 • Recht op correctie: u heeft het recht om ons te vragen om alle of een deel van de informatie die wij over u hebben te corrigeren, met name door deze aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten): u hebt het recht om ons te vragen alle informatie over u uit onze systemen te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt vragen om sommige van uw gegevens niet te verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kunt verzoeken om uw informatie op te halen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en over te dragen aan andere gegevensbeheerders.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

De toepassing van deze rechten is niet absoluut. Verzoeken tot uitoefening van rechten worden altijd per geval beoordeeld door de DPD of functionaris voor gegevensbescherming van LABO’LIFE.

Omdat de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming ten allen tijde eenvoudig en zonder enige rechtvaardiging intrekken.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de verwerking van uw gegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunnen uw verzoeken worden gericht aan de DPD van LABO’LIFE of aan de functionaris voor gegevensbescherming van LABO’LIFE.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de gegevensbeschermingsautoriteit worden verwerkt, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar u woont, werkt of waar het vermeende strafbare feit plaats gevonden heeft.

Klik op deze link voor de contactgegevens van de verschillende Europese gegevensbeschermingsautoriteiten: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Deze privacyverklaring is van kracht sinds december 2020.

Wenst u contact met ons op te nemen?