Gebruiksvoorwaarden

In toepassing van de wet 34/2002 van 11 juli 2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE) verklaart DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL eigenaar te zijn van de site www.labolife.com. De inhoud van deze site voldoet bijgevolg aan de Spaanse regelgeving en gebruiken en is beschermd door de wetgeving die geldt op het Spaanse grondgebied. Voor eventuele interpretatie van of bij twijfel over deze gebruiksvoorwaarden en de andere wettelijke vermeldingen op deze website dient u zich te baseren op de Spaanse versie. De vertalingen zijn alleen bedoeld als informatie voor de bezoekers van de site.

In toepassing van artikel 10 van de wet 34/2002 van 11 juli 2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE) verklaart DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL dat zijn hoofdkantoor gevestigd is in de Avenida des Raiguer, 7 07330, Consell (Illes Balears), met ondernemingsnummer B07958358, en dat het bedrijf geregistreerd is in het handelsregister van de Balearen, volume 1656, pagina 166, artikel 8, paginanummer PM-32304 en de eerste registratie. Het e-mailadres voor contact met het bedrijf is: info@labolife.com.

Gebruiker en verantwoordelijkheid

De navigatie op, de toegang tot en het gebruik van de website van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL verleent u het statuut van gebruiker, wat inhoudt dat u door de website van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL te bezoeken alle hier vermelde gebruiksvoorwaarden aanvaardt, zonder inbreuk te plegen op de normen inzake de desbetreffende wettelijke verplichting.

De website van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL biedt zeer uiteenlopende informatie, diensten en gegevens aan. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid omvat:

  • de juistheid en de wettelijkheid van de informatie die de gebruiker vermeldt op de formulieren waar DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL om verzoekt voor toegang tot bepaalde inhoud diensten op de website;
  • het gebruik van de door DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL aangeboden informatie, diensten en gegevens dat indruist tegen deze voorwaarden, de wet, de moraal, de goede zeden of de openbare orde of dat op enige andere wijze de rechten van derden of de werking van de website zelf kan schaden.

Beleid inzake hyperlinks en vrijstelling van verantwoordelijkheid

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar de gebruiker kan doorklikken via hyperlinks op zijn website en verklaart dat het bedrijf de inhoud van andere websites niet zal controleren en er geen enkele vorm van toezicht zal op uitoefenen. Het garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, de juistheid, de waarheidsgetrouwheid, de validiteit of de wettelijkheid van sites waarvan het geen eigenaar is, maar die bereikbaar zijn via hyperlinks.

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL verklaart alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de gebruikers van zijn website problemen ondervinden door de navigatie op zijn website. Bijgevolg is DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL in geen geval verantwoordelijk voor eventuele problemen die de gebruiker kan ondervinden tijdens het surfen op internet.

Contents related to the misistemainmune blog

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgave wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van zijn website als het bedrijf ze opportuun acht. Dit geldt voor zowel de inhoud van de website als voor de gebruiksvoorwaarden van de site zelf. Dergelijke wijzigingen kunnen op om het even welke wettelijke manier gebeuren via de website en moeten worden nageleefd zolang ze op het internet staan en tot ze eventueel opnieuw worden aangepast.

DIMI does not guarantee in any way the full applicability of the information, its accuracy or timeliness, or any other aspect of it, nor the continuity, applicability and uninterrupted operation of the services that it could offer through this blog.

The information contained in this blog has been reviewed and validated by the person responsible for the corresponding medical-pharmaceutical information and the communication department of the Labo’Life group and must be considered as general information and it must be taken into account that under no circumstances can it be used or construed as medical, legal or other advice. In addition, please take into account that some of the information or services contained on this website are exclusively intended for healthcare professionals.

This blog contains links to other servers over which DIMI has no control. Therefore, DIMI is not responsible in any way for the information or services, and in general, for what is contained therein, and cannot guarantee their legality, veracity or timeliness, or any other aspect thereof.

All the photographs where the image of people appears have been chosen for their promotional nature and are not related to the pathologies or medicines to which reference is made.

Important Notice

The comments published following each blog article are public in nature and are therefore visible to all users. The user must be aware that his publications will be visible to other users, and that he is therefore responsible for protecting his privacy.

Wijzigingen

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgave wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van zijn website als het bedrijf ze opportuun acht. Dit geldt voor zowel de inhoud van de website als voor de gebruiksvoorwaarden van de site zelf. Dergelijke wijzigingen kunnen op om het even welke wettelijke manier gebeuren via de website en moeten worden nageleefd zolang ze op het internet staan en tot ze eventueel opnieuw worden aangepast.

Intellectuele en industriele eigendom

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL bezit persoonlijk of als cessionnaris alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op zijn website en alle elementen daarvan (bijvoorbeeld beelden, geluid, geluidssporen, video’s, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en design, keuze van de gebruikte elementen, software die nodig is voor de werking, de toegang en het gebruik). Het oeuvre is dus door de Spaanse wet beschermd als intellectuele eigendom, en de Spaanse en Europese wetten ter zake zijn erop van toepassing, evenals de internationale verdragen ter zake die Spanje heeft bekrachtigd. They will therefore be protected as intellectual property under the Spanish legal system, with both Spanish and European Union regulations being applicable in this field, as well as international treaties relating to the matter which have been signed by Spain.

Alle rechten voorbehouden. Conform de bepalingen van artikels 8 en 32.1, tweede paragraaf, van de wet inzake intellectuele eigendom zijn reproductie, distributie en openbare verspreiding, inclusief de terbeschikkingstelling, van de volledige of gedeeltelijke inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, op om het even welk soort drager en via om het even welk technisch middel, uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten, die eigendom zijn van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL, te respecteren. Het is altijd toegestaan de elementen op de portal te bekijken en zelfs af te drukken, te kopiëren en op te slaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, maar uitsluitend voor persoonlijk en privaat gebruik.

Waarschuwing

Deze overeenkomst geldt niet voor de volgende onderdelen van de site: inhoud, foto’s en video’s waarvoor specifiek toelating van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL die afwijkt van deze hierboven vermeld is. Concreet is voor deze materialen, publicaties, inhoud enz. het volgende toegestaan: de materialen mogen worden gedownload, gebruikt en gereproduceerd met andere middelen voor publieke verspreiding, te allen tijde en op voorwaarde dat dit niet indruist tegen de licentie of de waarschuwing die eventueel geldt voor het oeuvre en die bepaalt dat de betreffende inhoud, beelden of video’s niet mogen worden gewijzigd en dat er uitdrukkelijk moet worden vermeld dat ze eigendom zijn van de groep Labo’Life en dat er bijgevolg een intellectueel eigendomsrecht op rust. Bovendien moeten voor het hergebruik van de informatie ook de volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • De betekenis van de informatie niet verdraaien;
  • Altijd de informatiebron vermelden;
  • De datum van de laatste update van de informatie vermelden.

Voorts kan het hergebruik beperkt zijn door andere, prioritaire rechtsgoederen, zoals de bescherming van de persoonsgegevens, van de privacy of van de intellectuele eigendomsrechten van derden. Het hergebruik van werken die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht kan worden geformaliseerd via het gebruik van typelicenties, zoals die van Creative Commons, die bepaalde exploitatierechten op werken overdragen. Het hergebruik van inhoud die onder dit soort licenties valt, is toegestaan volgens de voorwaarden ervan.

Het gebruik van logotypes, merken en kenmerkende symbolen van de groep Labo’Life (of van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL) is strikt verboden in alle publicaties en op alle websites die niet worden gesponsord door de groep LABO’LIFE (of DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL) of waaraan deze geen bijdrage levert. Deze elementen van visuele bedrijfsidentiteit zijn de exclusieve eigendom van de groep Labo’Life (of DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL) en zijn beschermd door de huidige toepasselijke wetgeving.

De gebruiker mag in elk geval zowel voor niet-herbruikbare als herbruikbare inhoud geen enkele bescherming of geen enkel beveiligingssysteem op de sites van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren.

Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en rechtspleging

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL behoudt zich het recht voor om burgerlijke of strafrechtelijke procedures te starten als het bedrijf die nodig acht wegens het onrechtmatige gebruik van zijn website en de inhoud ervan of wegens de schending van deze gebruiksvoorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de dienstverlener wordt geregeld door de wetten die gelden en van toepassing zijn op Spaans grondgebied. Bij controverse kunnen de partijen hun geschil voorleggen ter beslechting of zich wenden tot de rechtbank die bevoegd is om de wetgeving inzake de rechtspleging en de concurrentie in dit domein te doen naleven. Het hoofdkantoor van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL is gevestigd op de Balearen (Spanje).

Creative commons license – contents related to the blog

DIMI allows you the reproduction, distribution and public communication of the work and also its transformation to make derivative works, as long as it does not contradict the license or notice that a work may have and which is the one that prevails. We allow the reproduction, distribution, public communication and transformation to generate a derivative work, without any restriction as long as the owner of the rights is cited: DIMI.

The complete license can be consulted at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

Help us improve this blog: participamos@labolife.com

Blog and news advertising policy

DIMI does not include third-party advertising on this website, carried out in any way.

Wenst u contact met ons op te nemen?