Privacybeleid

Algemene informatie

LABO’LIFE BELGIUM SRL en LABO’LIFE ESPAÑA SAU (hierna genoemd “LABO’LIFE”, “Wij” of “Ons”) zijn bedrijven die tot dezelfde groep behoren en zich verbinden tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid van bezoekers en gebruikers van de website, en om hun persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG). Dit privacybeleid legt uit hoe LABO’LIFE persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), zoals een adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gezondheidsgegevens of geografische locatie (“persoonsgegevens”).

Verantwoordelijke voor de gegevens

Voor de doeleinden van de AVG zijn de verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens die de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen:

 • Voor alle landen behalve Spanje en Italië: LABO’LIFE BELGIUM, gevestigd te Av. d’Ecolys 2 bte 36, 5020 Namur, België.
 • Voor Spanje en Italië: LABO’LIFE ESPAÑA, gevestigd te Avenida des Raiguer 7, 07330 Consell, Illes Balears.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG) en Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

LABO’LIFE heeft de volgende Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) en Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming aangesteld:

Voor alle landen behalve Spanje en Italië kunt u contact opnemen met onze FG als volgt:

Telefoon: +32 2 896 55 53 of +33 9 70 70 20 09
E-mail: labolifebe.dpo@mydata-trust.info

Voor Spanje en Italië kunt u contact opnemen met onze Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming als volgt:

E-mail: gdpr@labolife.com

Persoonlijke gegevens die we verwerken

 • Identiteitsgegevens, waaronder achternaam en voornaam.
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, privé- of zakelijk postadres, telefoonnummer en faxnummer.
 • Beroepsgegevens
  • Voor gezondheidsprofessionals, waaronder titel, specialisatie en lidmaatschapsnummer bij een beroepsvereniging.
 • Voor sollicitanten, inclusief cv, academische en professionele gegevens, en het type sollicitant (student).
 • Gebruiksgegevens en gegevens gerelateerd aan het apparaat, waaronder IP-adres, type en versies van browser-plugins, besturingssysteem en gebruikersplatform.

Doelen en wettelijke grondslagen voor de verwerking en bewaring van uw persoonlijke gegevens:

Doel

Wettelijke grondslag

Bewaring

Reactie op een bezoeker van de website (gebruikers en bezoekers zoals patiënten of gezondheidsprofessionals) die contact met ons opneemt via de website

Toestemming van gebruikers en bezoekers

Gerechtvaardigd belang van LABO’LIFE

Voor de duur van het verwerkingsdoel en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn en gegeven toestemming

Verzamelen van persoonlijke gegevens (cookies) om onze website te verbeteren

Toestemming van gebruikers en bezoekers van de website

13 maanden en in overeenstemming met het Cookiebeleid

Verzamelen van persoonlijke gegevens om nieuwsbriefinschrijvingen te beheren

Toestemming van gebruikers en bezoekers

Gerechtvaardigd belang van LABO’LIFE

Voor de duur van het verwerkingsdoel en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn en gegeven toestemming

Vastleggen en registreren van gegevens van gezondheidsprofessionals op het professionele gedeelte van de website

Toestemming van gezondheidsprofessionals

Gerechtvaardigd belang van LABO’LIFE

Voor de duur van het verwerkingsdoel en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn en gegeven toestemming

Verzamelen van gegevens van sollicitanten die willen toetreden tot het team van LABO’LIFE

Toestemming van sollicitanten of kandidaten

Gerechtvaardigd belang van LABO’LIFE

Voor de duur van het verwerkingsdoel en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn en gegeven toestemming

Beheer van sociale media van LABO’LIFE (Facebook, Instagram, LinkedIn, enz.)

Gerechtvaardigd belang van LABO’LIFE

Voor de duur van het verwerkingsdoel en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn

Tot slot informeren wij u dat we geen gezondheidsgegevens of andere speciale categorieën gegevens verzamelen of verwerken via deze website, en we zullen dergelijke gegevens daarom verwijderen.

Doorgifte van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven binnen dezelfde groep en met samenwerkingspartners, uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke grondslagen voor de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens. LABO’LIFE huurt, net als veel bedrijven, soms andere bedrijven in om bepaalde functies met betrekking tot het bedrijf uit te voeren.

Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Er worden geen persoonsgegevens overgedragen buiten de EER.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

LABO’LIFE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen, om zo de rechten en vrijheden van natuurlijke personen te beschermen. Deze maatregelen zijn ingesteld om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde of onwettige openbaarmaking of toegang door onbevoegde derden.

Uw rechten

Betrokkenen hebben het recht om de volgende rechten uit te oefenen:
 • Recht op toegang: u heeft het recht om te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft ook het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om te verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens, met name door aanvulling of correctie van alle of een deel van de informatie die we over u hebben.
 • Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden): u heeft het recht om ons te verzoeken persoonsgegevens die op u betrekking hebben en alle informatie die we over u hebben te verwijderen, indien van toepassing.
 • Recht op beperking van verwerking: u kunt verzoeken dat sommige van uw gegevens niet worden verwerkt.
 • Recht op gegevensportabiliteit: u kunt verzoeken om uw informatie te verkrijgen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en deze over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen.

De uitoefening van deze rechten is niet absoluut. Verzoeken om de rechten uit te oefenen zullen altijd case-by-case worden beoordeeld door de Functionaris voor Gegevensbescherming of de Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming van LABO’LIFE.

Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken, eenvoudig en zonder opgave van redenen.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoeken sturen naar de Functionaris voor Gegevensbescherming of de Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming van LABO’LIFE.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens van de lidstaat van de Europese Unie waar u uw gewone verblijfplaats heeft, waar u werkt of waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.

U vindt de contactgegevens van de verschillende Europese gegevensbeschermingsautoriteiten op de volgende link: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Herziene versie op 18 oktober 2023.

Wenst u contact met ons op te nemen?