30 jaar, een nieuwe jeugd, een nieuw imago!

Wanneer u vertrouwt op uw immuunsysteem en de werking ervan optimaliseert, kunt u uw gezondheidsverhaal veranderen! Dat is wat we de afgelopen dertig jaar hebben geleerd door ontdekkingen binnen de immunologie, ontwikkeling van onderzoek, studieresultaten en getuigenissen van gezondheidswerkers en patiënten die dagelijks micro-immunotherapie toepassen. In 2023 veranderen we onze visuele en verbale identiteit om immuungezondheid voor iedereen te blijven promoten en ondersteunen.

We bestaan vandaag immers dertig jaar, hoog tijd voor verandering. Dit jaar zijn we begonnen met een volledige rebranding om de blik op de toekomst te richten en tegelijkertijd te analyseren wat we allemaal samen door de jaren heen hebben geleerd. We werken al vele jaren aan de optimalisering van het immuunsysteem, gedreven door de overtuiging dat onevenwichtigheden in het immuunsysteem aan de basis liggen van veel van de ziekten die ons teisteren. Vandaag zijn we niet alleen experts geworden, maar hebben we ook zelf kunnen vaststellen dat mensen van alle leeftijden, met verschillende aandoeningen, in uiteenlopende leefomstandigheden, hun gezondheid herwonnen, onder meer dankzij onze therapeutische oplossingen om de immuunfunctie te herstellen.

Een nieuwe jeugd

Voor onze en uw toekomst is het onze grootste ambitie om ervoor te zorgen dat het immuunsysteem naar waarde wordt geschat, dat mensen erop vertrouwen en ernaar luisteren om zo actie te kunnen ondernemen. We willen het bewustzijn vergroten, informatie toegankelijk maken en onze kennis op het gebied van immunologie delen zodat gezondheidswerkers en patiënten begrijpen wat de voordelen zijn van het optimaliseren van de immuunfunctie. We streven er ook naar om immunomodulerende geneesmiddelen vlot beschikbaar te maken voor alle gezondheidswerkers en om patiënten meer begeleiding en zorg te bieden waarbij ze volop betrokken worden bij hun eigen gezondheidsverhaal. Immuungezondheid moet als leefstijl worden opgevat.

Om beter weer te geven wie we zijn en welke waarden we nastreven, maar ook om steeds dichter bij gezondheidswerkers en patiënten te staan, hebben we onze visuele identiteit veranderd. Deze vernieuwing start met de verandering van ons logo en ons visuele identiteit (kleuren, typografie, grafische vormgeving …), maar ook van onze toon en houding (taal).

We veranderen ons logo niet omdat we anders willen zijn, maar omdat we willen benadrukken wat we hebben geleerd.
We veranderen onze visuele identiteit

Ons nieuwe logo symboliseert

onze identiteit, maar ook onze ambitie en daadkracht voor de toekomst. We hebben de spelling van onze naam vereenvoudigd omdat we er stellig van overtuigd zijn dat de behandeling van het immuunsysteem niet ingewikkeld en ontoegankelijk hoeft te zijn. Het kan immers simpel zijn als je weet hoe het moet en behandelingen makkelijk beschikbaar zijn. We zijn een farmaceutisch lab, wetenschappelijk en gereglementeerd, maar gericht op mensen die begaan zijn met en zich inzetten voor geneeskunde op mensenmaat. We zijn één, en daarom is onze naam in één woord geschreven. We produceren geneesmiddelen voor micro-immunotherapie omdat we geloven in het belang van het optimaliseren van het immuunsysteem om gezondheid te bevorderen. We willen niet uw leven veranderen, we willen dat u uw gezondheidsverhaal herschrijft door op onze geneesmiddelen te vertrouwen. De bogen in ons nieuwe logo symboliseren de bescherming van wat in ons zit: beschermen en zorg dragen voor het immuunsysteem is beschermen en zorg dragen voor wat er echt toe doet.

Hoe het allemaal begon

Our origin

Sommige projecten ontstaan bij toeval. Andere zijn het gevolg van doordachte en afgemeten commerciële ideeën om aan de eisen van een bedrijf te voldoen of om nieuwe behoeften te creëren. Ons project is het resultaat van diverse wetenschappelijke onderzoeken, onze nieuwsgierigheid, onze vasthoudendheid maar vooral van ons verlangen om therapeutische oplossingen te vinden die ons in staat stellen om samen met u onbeantwoorde vragen te beantwoorden.

In 1992 hebben we de basis gelegd van wat vandaag een internationale farmaceutische industrie is, gereguleerd door de regelgeving en de specifieke kenmerken van haar sector.

We konden toen nog niet vermoeden dat de concrete uitvoering van onze ideeën zou leiden tot de oprichting van een bedrijf dat vandaag meer dan 100 mensen tewerkstelt; mensen die nauw met elkaar samenwerken om veilige en doeltreffende geneesmiddelen aan gezondheidswerkers en patiënten te kunnen verschaffen. Op initiatief van enkele artsen en onderzoekers, die het belang van de rol van het immuunsysteem bij herstel inzagen, werd dertig jaar geleden de aanzet gegeven voor de oprichting van Labo’life.

Tegenwoordig wordt er in veel medische en wetenschappelijke tijdschriften gesproken over immunologie of immunotherapie. Die toegenomen belangstelling is vooral de laatste jaren merkbaar en heeft zelfs geleid tot nieuwe klinische en onderzoeksdisciplines zoals immunogenetica, immuno-oncologie en immunometabolisme. Toen we begonnen te werken aan behandelingen om de immuniteit te optimaliseren, dachten maar weinigen dat ze konden worden geïntegreerd in hun therapeutische aanpak.

Op initiatief van enkele artsen en onderzoekers, die het belang van de rol van het immuunsysteem bij herstel inzagen, werd dertig jaar geleden de aanzet gegeven voor de oprichting van Labo’life. The undertaking of those few willing to treat their patients in a different way as well as their courage to take into account the immune system as part of their therapeutic strategy were the driving force behind the creation of Labo’life 30 years ago.

De weg die we hebben afgelegd

We zijn ontstaan vanuit een vaststelling: immuundisfunctie is de oorzaak van vele gezondheidsproblemen die ons teisteren. Van daaruit hebben we ervoor gekozen om een therapeutische aanpak te ontwikkelen op basis van immuunmodulatie die de natuurlijke mechanismen van het lichaam respecteert: low dose immunotherapie of micro-immunotherapie. Onze grootste uitdaging bestond erin gezondheidswerkers en patiënten het belang van het immuunsysteem te doen inzien en het therapeutisch potentieel van micro-immunotherapie onder de aandacht te brengen.

Daartoe hebben we een farmaceutisch lab opgericht.

In oktober 1992 hebben we het farmaceutische bedrijf Labo’life opgericht met als doel toegankelijke en veilige farmaceutische producten aan te bieden voor de behandeling van het immuunsysteem.

We hebben onze kennis en ervaring, onze ondernemings- en vernieuwingsgeest, alsook die van al onze medewerkers en medewerkers, samengebracht om een farmaceutische groep te bedenken en te ontwikkelen. Ons doel is om unieke, doelgerichte geneesmiddelen te produceren die gebruikmaken van dezelfde eigenschappen als het immuunsysteem en zich op een intelligente manier aanpassen aan de natuurlijke werking ervan.

Our journey began by designing our medicines and their pharmaceutical form, creating all of our production processes from scratch. We set up quality control units for our products and developed our own manufacturing processes for active substances based on raw materials of immunological origin. We carried all this out with the endorsement and recognition of the pharmaceutical authorities and by implementing the good manufacturing practices that apply to all industries in the sector.

We zijn begonnen met het ontwerp en de keuze van de farmaceutische vorm van onze geneesmiddelen waarbij we alle processen hebben opgezet die nodig zijn om ze te ontwikkelen. We hebben ook een afdeling kwaliteitscontrole opgericht en zijn begonnen met de ontwikkeling van onze eigen fabricagepraktijken voor actieve stoffen, met behulp van grondstoffen van immunologische oorsprong. Dat gebeurde altijd met de erkenning en goedkeuring van de farmaceutische regelgevende instanties, en met toepassing van de normen voor goede fabricagepraktijken die binnen de industrie gelden. We zijn van nul begonnen, maar we hebben een stevige basis gelegd om geneesmiddelen te ontwikkelen en te verkrijgen die voldoen aan de behoeften van gezondheidswerkers en patiënten, maar ook makkelijk toegankelijk zijn. We hebben ook een klinische en preklinische onderzoeksafdeling opgezet om de doeltreffendheid en veiligheid van onze geneesmiddelen aan te tonen en om ons therapeutische project te ondersteunen. We hebben veel van onze fabricage- en beheerprocessen geautomatiseerd; we zijn internationaal actief geworden en als gevolg daarvan hebben we alle elementen moeten uitwerken, documenteren en actualiseren die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de landen waarin we opereren.

Vandaag zijn wij een veel volwassener bedrijf. Door de jaren heen hebben we ons verder ontwikkeld n zijn er nieuwe toegewijde en betrokken mensen bij ons team gekomen. Een team dat elke dag met nieuwe kennis en vaardigheden steeds meer bijdraagt aan ons project. Er is veel veranderd sinds we begonnen, maar we blijven trouw aan ons project en aan ons streven om geschikte geneesmiddelen voor micro-immunotherapie aan te bieden zodat mensen zelf voor hun immuunsysteem zorg kunnen dragen.

Wat we gaandeweg hebben geleerd

We zijn bijzonder trots op onze dertig jaar. Het is geen makkelijke reis geweest, want zoals bij alle mooie verhalen, zijn we uitdagingen aangegaan, met enthousiasme maar ook met moeite, zijn we succesvol geweest en vervuld van blijdschap, maar hebben we ook tegenslagen moeten incasseren en verwerken. Uit die reis nemen we ook twee belangrijke lessen mee:

1. Vertrouwen hebben in ons immuunsysteem en het helpen om weer in balans te komen, kan ons gezondheidsverhaal veranderen.

Gezondheid wordt bepaald door een goed functionerend immuunsysteem. Met andere woorden, disfunctie van het immuunsysteem is een factor die de meeste ziekten met elkaar gemeen hebben. Dat betekent dan ook dat het versterken van de immuniteit gunstige veranderingen in uw gezondheid teweeg kan brengen. Door de jaren heen hebben we dat idee bekrachtigd door de klinische doeltreffendheid van onze geneesmiddelen waar te nemen. We hebben gezien hoe mensen van alle leeftijden, met verschillende aandoeningen, in uiteenlopende leefomstandigheden, met diverse medische geschiedenissen, hun gezondheid konden herwinnen of gewoon hun levenskwaliteit konden verbeteren. Dankzij het reguleren en harmoniseren van de immuunfunctie kan worden ingegrepen op het niveau van een disfunctie en kunnen we zo op lange termijn handelen.

2. edereen moet bijdragen aan en betrokken worden bij zijn eigen gezondheidsverhaal.

Begrijpen is alvast handelen! Het is belangrijk te weten waarom immuniteit van essentieel belang is voor de gezondheid om er zorg voor te kunnen dragen en tegelijkertijd vertrouwen te hebben in de arts. Het is ook van wezenlijk belang dat gezondheidswerkers op de hoogte zijn van de instrumenten die nodig zijn om aan de immuniteit van patiënten te werken, en dat ze zich bij hun therapeutische aanpak begeleid en gesteund voelen.

Onze toekomst voorbereiden

Met ons dertigjarig bestaan gaan we een nieuw tijdperk in. Uiteraard blijven wij ons inzetten om geneesmiddelen van de hoogste kwaliteit te leveren en om alles in het werk te stellen om therapeutische oplossingen aan te reiken aan de mensen die ze nodig hebben. Maar op langere termijn willen we de resultaten van onze klinische studies en onze ervaring delen en wat we geleerd hebben in de praktijk brengen. Voor ons betekent dat:

  • We willen dat het immuunsysteem centraal staat bij gezondheidskwesties, dat mensen erop vertrouwen en ernaar luisteren om zo actie te kunnen ondernemen. We willen dat mensen te weten komen wat ons immuunsysteem dagelijks doet en hoe ze kunnen bijdragen aan het optimaliseren ervan.
  • We willen dat de behandeling van immuniteit een klinische reflex wordt, dat geneesmiddelen toegankelijker worden, omdat de behandeling van het immuunsysteem geen occasionele activiteit zou mogen zijn, maar beschouwd moet worden als een onderdeel van de dagelijkse klinische praktijk; wanneer we begrijpen hoe we immuniteit moeten behandelen, kunnen we het gezondheidsverhaal van een persoon mee laten evolueren. En micro-immunotherapie biedt ons de mogelijkheid om op die manier te werken.
  • We pleiten voor geneeskunde op mensenmaat, met patiënten die bij hun geneeskundige behandeling worden betrokken. We ijveren voor meer interactie tussen artsen en patiënten en voor een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen, om zo gezondheidswerkers te helpen de behandelingen af te stemmen op de specifieke behoeften van hun patiënten en de algemene zorg te verbeteren. Micro-immunotherapie behandelt niet alleen de ziekte, maar ook de patiënt.

In de toekomst willen we dan ook blijven samenwerken om de immuniteit te optimaliseren, of het nu gaat om het herschrijven van uw gezondheidsverhaal of het verbeteren van uw levenskwaliteit.

Wenst u contact met ons op te nemen?